Net metering στην Ελλάδα

Το net metering αποτελεί την καλύτερη λύση για εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ μπορεί να εξαλείψει και το κόστος θέρμανσης-κλιματισμού αν συνδυαστεί κατάλληλα με ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση ή  με αντλία θερμότητας . Ουσιαστικά με το net metering γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά στην στέγη ενός κτιρίου με την καταναλισκόμενη ενέργεια από το νοικοκυριό ή την επιχείρηση. Η περίσσεια ενέργειας διοχετεύεται στο δίκτυο είτε με κάποια αποζημίωση είτε όχι.

 Νομοθεσία NET METERING
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Nόμος για αυτοπαραγωγή – Υπουργική Απόφαση net metering – Εγκύκλιοι και πληροφοριακό υλικό από ΔΕΗ) για το net metering ισχύουν τα εξής:
• Μέγιστο όριο είναι τα 20kWp ή το μισό της συμφωνημένης ισχύος για το διασυνδεδεμένο σύστημα με άνω όριο τα 500kW
•  Μέγιστο όριο τα 5kWp για μονοφασικό μετρητή (ειδάλλως πρέπει να γίνει επαύξηση)
•  Μέγιστο όριο τα 10kWp (μέγιστο όριο 20kWp – μισό συμφωνημένης ισχύος) στο Μή διασυνδεδεμένο σύστημα (νησιά) εκτός από Κρήτη (20kW – 50kW άνω όριο)
•  Σε Πελοπόννησο και Νότια Εύβοια άνω όριο τα 20kWp
•  Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου
•  Η καταμέτρηση και ο συμψηφισμός γίνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και η διαφορά ενέργειας πιστώνεται στον επόμενο συμψηφισμό για 1 χρόνο
•  Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων.
•  Κάθε φωτοβολταϊκό net metering πρέπει να αντιστοιχίζεται σε ΕΝΑ και μόνο μετρητή
•  Μπορούν να εγκατασταθούν στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα.
•  Πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί ΔΕΗ
•  Το κόστος στη ΔΕΗ είναι κάτω από 400€ έως 55kWp
• Επαύξηση λειτουργούντος συστήματος μετά από νέα αίτηση και προσφορά σύνδεσης
• Μπορεί ένα φωτοβολταϊκό με ταρίφα να μετατραπεί σε φωτοβολταϊκό net metering με   νέα σύνδεση
• ΔΕΝ επιτρέπεται στον ίδιο μετρητή να αντιστοιχίζονται περισσότερα του ενός φωτοβολταϊκά (πχ φωτοβολταϊκό με ταρίφα και net metering)
• Δεν υπάρχει περιορισμός κατά άτομο των φωτοβολταϊκών με net metering που μπορεί να έχει
•  Σε εργοταξιακές παροχές δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός με net metering καθώς δεν θεωρούνται μόνιμες

Το net metering έχει αναρίθμητα θετικά χαρακτηριστικά:
•    Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες στα καλώδια
•    Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και εν τέλει να πληρωθεί για την επένδυσή του
•    Τα ελληνικά νοικοκυριά μπορούν να ξεχάσουν το κόστος ρεύματος μια για πάντα!
•    Όσες αυξήσεις και αν κάνει η ΔΕΗ δεν υπάρχει επιβάρυνση...
•    Η χώρα μας απαλλάσσεται από ενεργειακές εξαρτήσεις - κόστη.
•    Μειώνονται οι εκπομπές CO2
•    Ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επιβάρυνση περιοχών κοντά σε εργοστάσια παραγωγής ρεύματος με λιγνίτη

Διαδικασία σύνδεσης NET METERING
Τα βήματα σύνδεσης σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ είναι τα εξής :
•  Βήμα 1: Υποβολή Αίτησης Σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου. Ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός μηνός από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο η οποία ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.
•  Βήμα 2: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή. Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και θα επισυνάπτονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου για νομικό πρόσωπο.
•  Βήμα 3: Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου, πέραν της εγκατάστασης μετρητών.
•  Βήμα 4: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού
•  Βήμα 5: Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού. Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
•  Βήμα 6: Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή. Προϋποθέσεις είναι η ετοιμότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης. Ο ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης
•  Βήμα 7: Ενεργοποίηση σύνδεσης αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διαδικασία διασύνδεσης ενός φωτοβολταϊκου συστήματος net metering (συμπεριλαμβανομένου τεχνικές εκθέσεις, σχέδια και φυλλάδια ή υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικού που αφορούν τον εγκαταστάτη του συστήματος)